Organisatie

De groepsraad
De groepsraad bestaat uit alle leiders en leidsters, een lid van de Jongerentak, de leden van het groepsbestuur en de overige personen die een functie binnen de groep vervullen. In de groepsraad wordt het beleid van de groep vastgesteld en worden besluiten genomen over het wel en wee van de groep. De groepsraad is dus het overlegorgaan voor alle groepszaken en draagt de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de groep.
De groepsraad komt ongeveer eens in de twee maanden bijeen en wordt voorgezeten door de groepsvoorzitter.
De bijeenkomst van de groepsraad is het moment waar veel vrijwilligers van de groep elkaar spreken. Na de vergadering worden onder het genot van een hapje en een drankje dan ook verschillende Scoutingzaken kort gesloten.

Het groepsbestuur
Het groepsbestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, de groepsbegeleider, de groepspenningmeester, en eventueel andere leden, zoveel als de groepsraad nodig vindt. De leden van het groepsbestuur worden door de groepsraad voor een periode van drie jaar gekozen. Het groepsbestuur behandelt de dagelijkse gang van zaken in de groep. De voorzitter zit de vergaderingen van de groepsraad en het groepsbestuur voor, coördineert de gang van zaken in de groep en vertegenwoordigt de groep naar buiten. De groepssecretaris verzorgt de uitnodigingen en correspondentie, notuleert vergaderingen en is postadres van de groep. De groepsbegeleider is belast met de begeleiding van leidingteams en individuele (aspirant-) leidinggevenden. De groepspenningmeester beheert het vastgestelde budget voor de groep.
Het groepsbestuur werkt als team; belangrijk is de samenwerking binnen de coördinerende en voorwaarde scheppende rol.

De stichting
Aan de groep is een stichting verbonden: De stichting ter behartiging van de belangen van Scouting Texel. De groepsstichting draagt zorg voor het beheer van bezittingen van de groep. Het bestuur van de stichting moet voor de meerderheid bestaan uit leden van de groepsraad.

Stichtingsbestuur:

Voorzitter: Roel Wiering tel. 06-53172210
Secretaris: Bryan Hoogerheide tel. 06-36097195
Penningmeester: Rodi Bakker tel. 06-17514591
Lid: Ronald Witte  
Lid: Sebastiaan de Graaf  
Lid: Ramon Koopman  
Lid: vacant  
E-mail: sb at scoutingtexel.nl
Alle bestuursleden zijn persoonlijk te mailen op voornaamachternaam at scoutingtexel punt nl